Rekisteri- ja tietosuojaseloste

FinnHELP-keskusteluapu

Tämä on Movendos Oy:n Suomen tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2021.

Movendos Oy on sitoutunut ylläpitämään yksilön tietosuojaa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme sekä kuvaa miten tämän sivuston ja Movendos palveluiden kautta saatuja henkilötietoja kerätään ja käsitellään. “Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. ”Palvelu” tai ”Palvelut” viittaavat Movendos Oy:n tarjoamiin terveyttä edistäviin ohjelmistoihin sekä sähköisiin palveluihin. Vastauksesi tallentuvat suojattuun ja luottamukselliseen tietojärjestelmään. Meille luovutettuja henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niihin pääse käsiksi kukaan ilman valtuutusta.

Järjestelmän kehittämisessä seurataan ja noudatetaan kaikkia alaan liittyviä lakeja ja määräyksiä sekä henkilötietojen käyttöä sääteleviä lakeja. Olemme huolehtineet myös siitä, että tietojärjestelmä täyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät erityisvaatimukset. Käytämme alla lueteltuja teknisiä ja hallinnollisia turvatoimenpiteitä estämään luvattoman pääsyn annettuihin henkilötietoihin ja estääkseen niiden luvattoman käytön.

Käyttämällä Palvelua ja/tai lähettämällä henkilökohtaista tietoa Movendokselle, rekisteröity suostuu henkilökohtaisten tietojensa käsittelyyn siten, kuin on tässä Selosteessa selostettu.

 1. Rekisterin nimi
  Rekisterin nimi: FinnHELP-keskusteluapu
 2. Rekisterin pitäjä ja rekisterin nimi
  Movendos Oy, Kalevantie 7C, 33100 Tampere, Finland, Y-tunnus: 2518387-8
  Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa Arto Leppisaari, arto.leppisaari@movendos.com, +358 50 5117305
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa. Yksi tai useampi tarkoitus voi päteä samanaikaisesti.

  • Palveluiden tarjoaminen: Henkilötietoja voidaan käyttää palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.
  • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Tietoja voidaan käyttää Movendos-tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sellaisessa muodossa, että yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa.
  • Tutkimus: Anonymisoituja henkilötietoja, toisin sanoen tietoja, joita ei voida kohdistaa yksittäiseen käyttäjään, voidaan käyttää tilastollisten tutkimusten tekemiseen Movendoksen tai ulkopuolisten tutkimustahojen toimesta.
  • Asiakasviestintä: Henkilötietoja voidaan käyttää asiakasviestintään, esimerkiksi palveluita koskevien ilmoitusten lähettämiseen.
  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille mihinkään suoramarkkinointi- tai muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 4. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin sisältö:

  • Henkilötiedot (nimi, ammatti, työnantaja)
  • Yksilöllinen käyttäjätunnus
  • Käyttäjän yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, paikkakunta)
  • Käyttäjän käyttöhistoria palvelussa
  • Internet-palvelimen tekniset lokit (sisältäen käyttäjän IP-osoitteen ja selaintiedot)
 5. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötietoja talletetaan niin pitkään kuin palvelun tarjoaminen vaatii, henkilötietolain 34§ mukaisesti.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

  • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn Palvelun käytön yhteydessä muodostuneet tiedot
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Movendos ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietoja Movendoksen ulkopuolelle. Movendoksen palveluita voidaan toteuttaa käyttäen eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tällöin henkilötietoja voidaan siirtää eri maiden välillä, ei kuitenkaan EU/ETA-talousalueen ulkopuolelle.
 8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee palvelintietokoneessa, joka on sijoitettu suojattuun konesaliin, jonne on estetty pääsy asiattomilta. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttöoikeuksia Movendos-järjestelmään saavat vain henkilöt, jotka niitä työtehtäviensä hoitamiseen ehdottomasti tarvitsevat. Lisäksi pääsyoikeuksien laajuus riippuu työtehtävien luonteesta siten, että henkilölle myönnetään vain juuri sen laajuiset oikeudet kuin henkilö työtehtäviensä hoitamiseen tarvitsee. Movendoksen järjestelmät auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen tietoturva-asioihin erikoistuneen tahon toimesta.Vaikka noudatamme edellä mainittuja periaatteita ja tallennamme henkilötietosi turvallisiin toimintaympäristöihin, niin valitettavasti mikään järjestelmä ei ole tietoturvaltaan 100 % aukoton. Teemme kuitenkin jatkuvaa työtä hyvän tietoturvan ylläpitämiseksi, ja kehitämme aktiivisesti kaikkia tietoturvaan liittyviä osa-alueita.Palveluiden teknisten suojausten lisäksi tietoturva on keskeisessä roolissa kaikissa Movendos-henkilökunnan toimintamalleissa ja ohjeistuksissa. Movendoksen henkilöstöllä on voimassa oleva salassapitosopimus.
 9. Kuvaus FinnHELP-keskusteluapupalvelun tietosuojan periaatteista
  Kaikki videotapaamisten keskustelussa käsiteltävät asiat ovat täysin luottamuksellisia. Auttajan toimintaa sitovat sekä FinnHELP-auttajien eettiset säännöt että yleinen vaitiolovelvollisuus, jota sitoo allekirjoitettu salassapitosopimus. Mitään tietoja, joista henkilö olisi tunnistettavissa, ei luovuteta ulkopuolisille.FinnHELP-keskusteluapupalvelussa käytetään Movendoksen kehittämiä tietosuojattuja järjestelmiä kuten etävalmennus- ja kartoituspalveluja. Ratkaisut ovat laajassa käytössä myös terveydenhuollon ja kuntoutuksen puolella.Keskusteluapuun liittyvät etätapaamiset ja viestintä tapahtuvat suojatulla SSL-yhteydellä mCoach-palvelussa. Keskusteluavun aikana järjestelmään kertyy tietoa lähetetyistä viesteistä ja pidettyjen videotapaamisten määrästä. Auttaja ei tee muistiinpanoja käydystä keskustelusta. Rekisteröidyn tiedot näkyvät vain omalle henkilökohtaiselle auttajalle. Henkilötunnusta ei tallenneta eikä kysytä missään vaiheessa.

  Keskusteluapuun liittyvän palautekyselyn vastaukset tallentuvat suojatulla SSL-yhteydellä toimivaan kartoituspalveluun.

 10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
  10.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.10.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
  Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan Movendos mCoach-palvelussa. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Movendoksen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  10.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  10.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  10.5 Oikeus pyytä henkilötietojen poistamista rekisteristä:
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

  10.6 Muut oikeudet
  Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Movendokselle tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

 11. Yhteydenotot
  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Movendos Oy:n asiakaspalveluun info@movendos.com tai Movendos Oy, Kalevantie 7C, 33100 Tampere. Movendos voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.