Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§.

1. Rekisterinpitäjä
Finn’EM ry (jatkossa: FinnHelp), Y-tunnus: 2872989-9 c/o Terkko Health Hub Haartmaninkatu 4 00290 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Eeva Tuunainen, eeva.tuunainen@localhost

3. Rekisterin nimi
Finnhelp.fi:n tiedotus- ja käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämä rekisteriseloste koskee sekä Finnhelp:in tiedotteiden tilaajia että palvelun käyttäjiä. Finnhelp kerää henkilötietoja tiedotusrekisteriinsä tiedottaakseen Finnhelp:in tulevista tapahtumista, julkaisuista ja toiminnasta. Tiedotusmateriaali lähetetään sähköpostitse tiedotusrekisterissä oleville henkilöille.

Palvelun käyttäjien henkilötiedot kerätään rekrytoinnin hoitamiseksi. Käyttäjärekisterissä olevat kuuluvat myös tiedotusrekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedotusrekisteri sisältää tiedotteen tilaajan nimen ja sähköpostiosoitteen. Käyttäjärekisteri voi sisältää lisäksi käyttäjän postiosoitteen, ammattinimike ja työnantajan nimen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedotusrekisterin henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi Finnhelp:in kotisivulla olevan rekisteröitymislinkin tai yhteisten hankkeiden kautta. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa lisäämistä tiedotusrekisteriin suoraan esimerkiksi Finnhelp:in tapahtumien yhteydessä.

Käyttäjärekisterin tiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä.

Finnhelp käyttää myös julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä, kuten yritysten tai virastojen kotisivuja. Tiedotusmateriaalin lähettämisen yhteydessä Finnhelp pyytää lupaa tallentaa sähköpostiosoitteen rekisteriinsä ja tarjoaa myös tilaisuuden poistaa tiedot rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Finnhelp luovuttaa tiedotusrekisterissä olevien tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle MailChimpille, jonka kautta tiedotusmateriaalin tekninen lähettäminen tapahtuu. MailChimp toimii linjassa EU:n tietosuojalain kanssa. Lisätietoja MailChimpistä ja GDPR:stä: https://bit.ly/2MtZkmJ ja MailChimpistä itsestään: https://mailchimp.com/.

Käyttäjärekisterin tiedot ovat vain Finnhelp:in käytössä. Niitä ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan tiedotusrekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen info(at)finnhelp.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Finnhelp:in tietoverkko ja laitteisto, jolla tiedotus- ja jäsenrekisteri sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoverkon tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, (HetiL 523/99 26-28 §) kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti, (HetiL 523/99 29 §) kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely henkilötietolain 523/99 puitteissa (HetiL 523/99 30 §). Kielto osoitetaan kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Päivitetty 24.3.2020